سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم 
مدیر گروه الهیات 
 
 
اجرائی 
همکاری 
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم  
عضو هیئت علمی و مدیر گروه الهیات  
 
 
علمی اجرائی 
همکاری 
موسسه اسراء 
محقق و پژوهشگر 
 
ادامه دارد 
علمی و پژوهشی 
تدریس 
مركز جهانی علوم اسلامی قم 
مدرس 
 
 
------- 
تدریس 
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم  
مدرس 
 
 
الهیات