تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
فوق لیسانس 
1373 
فلسفه و کلام 
وزارت علوم 
 
دکترا 
1380 
علوم سیاسی 
وزارت علوم 
 
فوق لیسانس 
 
فلسفه و کلام 
وزارت علوم 
 
اجتهاد