آوا و آهنگ از منظر اسلام
50 بازدید
محل نشر: پژوهش های دینی » بهار 1384 - شماره 1 » (20 صفحه - از 153 تا 172)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده »غنا« در میان مسلمانان مسأله‏ای روانی - عقیدتی است. مسلمان از یک طرف طبق طبیعت انسانی خود به غنا تمایل نشان می‏دهد و از طرف دیگر طبق دیدگاه عقیدتی خود از آن می‏گریزد؛ چون بر این اعتقاد است که غنا مورد نهی و نکوهش دین اوست. غنا، گرایش به فساد اخلاقی بویژه در میان جوانان را تقویت می‏کند و از بازدارنده‏های پرداختن به خصلت‏های انسانی و معنوی است. این پژوهش بر آن است تا غنای ممنوع را از غنای مجاز جدا کرده، در هر مورد بررسی لازم را عرضه بدارد؛ همچنین آیات و احادیث مربوط و نیز برخی از دیدگاه‏های اهل نظر را مورد توجه قرار داده است. واژگان کلیدی: آوا، غنا، نوا، آهنگ، موسیقی، نوازندگی، غفلت، هیجان، طرب، لهو و لعب، مطرب، دین، اسلام.